Generalforsamlinger

Grundejerforeningens vedtægter oplyser i §7, at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og at den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden d. 1. maj. Dagsordenen fremgår også af §7.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts. En afskrift af §7 er anført længere nede på denne side.

I menuen under punktet “Generalforsamlinger” finder du underpunkter for nogle af de tidligere år. Du kan under de forskellige årstal se relevante oplysninger om de pågældende års generalforsamlinger, herunder ikke mindst referatet af generalforsamlingerne.

Vedtægternes §7: (se de komplette vedtægter under menupunktet “Vedtægter”)

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj og skal mindst have følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Eventuelt valg af stemmetællere efter ordstyrerens bestemmelse.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Beretning fra nedsatte udvalg.
 5. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for det seneste år.
 6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 7. Bestyrelsens budgetforslag for foreningen og fastsættelse af medlemskontingent, samt eventuelt ændringer i rykkergebyrer for det kommende regnskabsår.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af revisor og en revisorsuppleant.
 10. Eventuelt nedsættelse af udvalg.
 11. Andet, herunder eventuelt opfordringer til bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal ordstyrer, der leder diskussionen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der tiltrædes af ordstyreren og såvel den afgående som tiltrædende formand. Ordstyrerens formulering er afgørende.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen skriftligt i hænde inden 1. marts.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal angive tid og mødested samt dagsorden, herunder det underskrevne og reviderede regnskab, forslag til budget og evt. emner, herunder indkomne forslag, der vil være at behandle.

Den ordinære generalforsamling kan altid afgøre sager, som efter disse vedtægter skal behandles på en sådan, ligesom den kan beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for behandling af et specielt emne.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid, mødested og dagsorden.